วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบปฏิบัติ ( Procedures)

ระเบียบปฏิบัติ หมายถึง ข้อกำหนดในการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อกำหนดว่าใครบ้างจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในเวลาใด การเก็บรักษาโปรแกรมทำอย่างไร เมื่อใดจะต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้และจะทำอย่างไร ช่วยให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด